ПРИМЕР ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ
/NS HELP [command] Командите за псевдоними можете да видите в чата с /NickSErv HELP [command] Могат да се въвеждат и с /msg NickServ [command]
/msg NickServ register pAsSw0rD foo@bar.com Регистрирате псевдонима, с който сте в момента, при което се създава и акаунт със същото име. REGISTER
/msg NickServ verify REGISTER jenny 161803399

/msg NickServ verify EMAILCHG Aeriana 271828183
Потвърждение при определени операции, свързани с вашия акаунт (ако в мрежата е настроено да се изискват потвърждения). Ключът (key) се получава в писмо на email адреса на акаунта. VERIFY
/msg NickServ identify OldNick SecretPassword

/msg NickServ group
Регистрира псевдонима с който сте към вашия акаунт. Трябва да сте се идентифицирали за акаунта си. Всички псевдоними към един акаунт имат еднакви настройки и права в канали. Всеки от псевдонимите трябва да се използва (идентифицира) по отделно, за да не бъде прекратена автоматично регистрацията му. GROUP
/msg NickServ id foo

/msg NickServ id jilles foo
Идентифицирате се (login) в Services, след което може да управлявате настройките на акаунта си. Можете да се идентифицирате за друг псевдоним, различен от този, който ползвате. Необходимо е да се идентифицирате редовно, иначе регистрацията на псевдонима ще бъде прекратена. IDENTIFY (ID)
/msg NickServ login smith sesame Идентифицирате се (login) в Services, след което може да управлявате настройките на акаунта си. Необходимо е да се идентифицирате редовно, иначе регистрацията на акаунта ще бъде прекратена. LOGIN
/msg NickServ logout Прекратявате идентификацията за акаунта си. LOGOUT
/msg NickServ ungroup SomeNick Премахвате определен псевдоним от групата към вашия акаунт. Псевдонимът остава нерегистриран. Това няма да повлияе на вашите права в канали или на записани съобщения. Ако не е посочен псевдоним, ще премахне този с който сте в момента. Не може да премахнете основния псевдоним на акаунта, който определя името му. Вижте и командите SET ACCOUNTNAME и DROP. UNGROUP
/msg NickServ drop foo bar Прекратявате регистрацията на акаунта си, заедно с псевдонима към него, след което той остава свободен за регистриране от друг потребител, при което губите правата си в канали и записаните съобщения. Ако имате група от псевдоними (вижте GROUP), трябва първо да премахнете всички други с UNGROUP. DROP
/msg NickServ access add jack@host.example.com - добавяте адрес

/msg NickServ access add user@10.0.0.8

/msg NickServ access add jilles@192.168.1.0/24

/msg NickServ access del *someone@*.area.old.example.net - премахвате адрес

/msg NickServ access list - виждате списъка с адреси
Определяте списък от user@host адреси (mask) от които NickServ да ви разпознава и да не изисква да си промените псевдонима. Допускат се глобални символи (wildcards). За да не бъде прекратена автоматично регистрацията на псевдонима при неизползване (expire), за да ползвате правата си в канали, или за промяна на настройките на псевдонима, все пак се изисква идентифициране. Администратори с user:auspex права могат да видят адресите на друг потребител с /ns access list nick ACCESS
/msg NickServ cert add f3a1aad46ca88e180c25c9c7021a4b3a

/msg NickServ cert del f3a1aad46ca88e180c25c9c7021a4b3a

/msg NickServ cert list
Определяте списък от кодове - CertFP fingerprints - чрез които NickServ да ви разпознава и идентифицира автоматично. Не може да задавате еднакви кодове на различни акаунти. Администратори с user:auspex права могат да видят кодовете на друг потребител с /ns cert list nick Примери: CERT
/msg NickServ ajoin add #foo - добавяте канал

/msg NickServ ajoin del #foo - премахвате канал

/msg NickServ ajoin list - виждате списъка с канали
Определяте списък с канали в които да влизате автоматично след идентифициране. AJOIN
/msg NickServ SENDPASS foo Изпраща писмо на email адреса на акаунта, в което има ключ за смяна на паролата с команда SETPASS или самата парола, ако се записва в явен вид в базата данни. Ако е изпратен ключ, но той още не е използван, може да бъде изтрит с параметър CLEAR. Ако псевдонимът е отбелязан с команда MARK, администратор може да изпрати писмо с параметър FORCE. SENDPASS
/msg NickServ setpass nickname key password Променяте паролата си чрез ключ (key), който е изпратен на email адреса ви с команда SENDPASS. Ключът е валиден само за една промяна, а също става невалиден, ако се идентифицирате със старата парола. Ако знаете сегашната парола, ползвайте командата SET PASSWORD за да я промените. SETPASS
/msg NickServ set accountname nick Променяте името на вашия акаунт да бъде някой от другите псевдоними, които са регистрирани към него. SET ACCOUNTNAME
/msg NickServ set password swordfish Променяте паролата на вашия акаунт. Трябва да сте се идентифицирали. SET PASSWORD
/msg NickServ set email dan@example.com Променяте email адреса на акаунта си. Той се ползва, ако забравите паролата си. Може да е необходимо да потвърдите промяната чрез команда, която ще получите в писмо на новия email адрес. SET EMAIL
/msg NickServ set property URL http://www.example.com/~jay/

/msg NickServ set property SIGN Pisces

/msg NickServ set property ICQ
Добавяте или променяте допълнителна информация (metadata) за вашия акаунт. За да премахнете определена информация, напишете само названието, без стойност. SET PROPERTY
/msg NickServ set enforce ON|OFF Увеличава защитата на акаунта и всички псевдоними към него. Ако някой се опита да използва ваш псевдоним, без да се идентифицира в определеното време (вижте SET ENFORCETIME), псевдонимът ще бъде променен автоматично и ще бъде временно блокиран за използване, като можете да го освободите с команда RELEASE. SET ENFORCE
/msg NickServ set enforcetime DEFAULT

/msg NickServ set enforcetime 90

/msg NickServ set enforcetime 3
Определяте до колко време (time) може да се използва ваш псевдоним, без да е идентифициран, при включена настройка SET ENFORCE, преди да бъде променен автоматично.

Може да зададете време от 1 до 180 секунди, или DEFAULT за стандартно настроеното за мрежата.
SET ENFORCETIME
/msg NickServ set hidemail ON|OFF Скрива email адреса на акаунта, при което другите потребители няма да го виждат с команда INFO. SET HIDEMAIL
/msg NickServ set private ON Скрива част от информацията за вашия акаунт от другите потребители.

Автоматично се включва и настройката SET HIDEMAIL.
SET PRIVATE
/msg NickServ set language en

/msg NickServ set language ru
Променяте на какъв език да виждате съобщенията от Services. SET LANGUAGE
/msg NickServ set privmsg ON|OFF Определяте дали да получавате съобщенията от Services като лични съобщения. SET PRIVMSG
/msg NickServ set nevergroup ON|OFF Забранява възможността да ви включват в групи (вижте командите към GroupServ). SET NEVERGROUP
/msg NickServ set neverop ON|OFF Забранява възможността да ви бъдат давани права чрез ChanServ за канали SET NEVEROP
/msg NickServ set noop ON|OFF Забранявате на Services да ви дават автоматично Op в канали в които имате права.

Можете сами за си вземете Op или Voice в някой канал с командите OP и VOICE към ChanServ.
SET NOOP
/money/msg NickServ set nogreet ON|OFF Забранявате да ви бъдат показвани входящите съобщения на каналите (вижте ChanServ SET ENTRYMSG). SET NOGREET
/msg NickServ set nomemo ON|OFF Забранява възможността да ви бъдат изпращани съобщения от други хора (вижте командите към MemoServ). SET NOMEMO
/msg NickServ set emailmemos ON|OFF Определяте дали съобщенията, които са изпратени на вашия акаунт, да се препращат на вашия email адрес.

Вижте командите към MemoServ (MS).
SET EMAILMEMOS
/msg NickServ set quietchg ON|OFF Определяте дали да бъдете уведомявани при промяна на правата ви за канал от ChanServ. SET QUIETCHG
/msg NickServ ghost foo bar Изхвърляте псевдоним от мрежата - ако е останал след прекъсване на връзката, или ако някой друг ползва ваш псевдоним.

Ако сте се идентифицирали за акаунта, към който е псевдонимът, не е необходимо да пишете паролата.
GHOST
/msg NickServ release smith sesame Премахва блокиране (enforce) на псевдонима или, ако някой друг го използва в момента му променя псевдонима.

Блокиране се получава, ако някой е използвал вашия псевдоним и има настройка за срок за идентифициране (вижте SET ENFORCE).

Ако сте се идентифицирали за акаунта, към който е псевдонимът, няма нужда да пишете паролата.
RELEASE
/msg NickServ regain Dave2 goats Освобождава псевдоним за използване, ако някой друг в момента е с него.

Ако сте идентифициран за акаунта, към който е псевдонимът, няма нужда да пишете паролата.
REGAIN
/msg NickServ info w00t - показва информация за регистриран псевдоним w00t

/msg NickServ info =w00tie[home] - информация за псевдонимът с който се е идентифицирал потребителят w00tie[home]
Показва информация за акаунт и за псевдоним - кога е регистриран, флагове и др.

Може да проверите с кой псевдоним се е идентифицирал потребителят, като поставите знак за равенство пред сегашния му псевдоним.
INFO
/msg NickServ taxonomy foo Показва записаната допълнителна информация (metadata) за определен акаунт. TAXONOMY
/msg NickServ acc jilles * Показва информация за състоянието на идентификация (login) на потребител. Командата /whois показва подобна информация.

Отговорът е от вида на ACC <стойност>:

0 - акаунтът (account) или потребителят (user) не съществува

1 - акаунтът съществува, но потребителят не е идентифициран

2 - потребителят не е идентифициран, но е разпознат (виж ACCESS)

3 - потребителят е идентифициран

Ако не е посочен акаунт, се ползва псевдонимът (nick) на потребителя. Ако за акаунт е посочено * се приема акаунтът с който е идентифициран потребителят.
ACC
/msg NickServ status Показва информация за вашето състояние в момента - псевдоним, IRC Operator и SRA статус. STATUS
/msg NickServ listchans Показва каналите в които акаунтът ви има права или на които сте собственик. LISTCHANS
/msg NickServ listgroup Показва в кои групи сте включени или на кои сте собственик (вижте командите към GroupServ). LISTGROUPS
/msg NickServ listlogins Показва кои потребители са идентифицирани в момента с вашия акаунт. LISTLOGINS
/msg NickServ listownmail Показва кои акаунти са регистрирани с email адреса на сегашния ви акаунт. LISTOWNMAIL
/msg NickServ vacation Увеличава времето за автоматично премахване на регистрацията на вашия акаунт и псевдонимите към него (не и на каналите) на 3 пъти по-голямо от стандартното за мрежата. Трябва акаунтът да е над определена възраст.

Отменя се автоматично при следващото идентифициране за акаунта
VACATION